Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Aug 20, 2019

In een eerdere video over sales heeft John de 3 scales of certainty benoemd. Welke manier van spreken je vervolgens gebruikt maakt al het verschiIWeIke tonality kan je gebruiken wanneer je sales gesprekken voert? En bij welke tonality hangen waarschijnIijk de meeste mensen direct de telefoon weer op? Je hoort het in deze podcast